Sohbet Girişi


FARKLI SÜRÜM İLE BAĞLAN

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI | Yoncam.Net


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI

Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim ve öğretim sisteminin temel hedefi;
Türk Silahlı Kuvvetleri personeline insani, milli, ahlaki ve mesleki niteliklerin kazandırılması ve bu niteliklerin, “yaşam boyu eğitim” felsefesi ışığında idamesi ile her zaman muharebeye hazır, kazanmaya azimli, üstün vazife şuuruna, mutlak itaate, üstün fizik ve moral gücüne, çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çok iyi yetişmiş personele sahip olmaktır.
Bu anlayış doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri Kurumsal Eğitim Sistemi orta dereceli okullar ile ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimi seviyesindeki askerî okullardan oluşmaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri Orta Dereceli Askerî Okulları:
Türk Silahlı Kuvvetleri Orta dereceli askerî okulları, aşağıdaki çizelgede belirtilen okullardan oluşmaktadır:

Kara Kuvvetleri – Kuleli Askerî Lisesi (4 yıl)
– Maltepe Askerî Lisesi (4 yıl)
– Bando Astsubay Hazırlama Okulu (4 yıl)
Deniz Kuvvetleri – Deniz Lisesi (4 yıl)
Hava Kuvvetleri – Işıklar Askerî Hava Lisesi (4 yıl)
Türk Silahlı Kuvvetleri Orta Dereceli Askerî Okullar Mevzuatı:
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 57’nci maddesi, “Askerî maksatlarla açılacak okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı hiçbir eğitim faaliyetinde bulunulamaz.” hükmünü,
Aynı Kanun’un 58’inci maddesi, “Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bakanlıklar tarafından açılmış veya açılacak okullar (Askerî Liseler dâhil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Milli Eğitim Bakanlığına aittir. Askerî eğitim kurumlarının dereceleri Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir.” hükmünü amirdir.
Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin,
18’inci maddesi, “Eğitim ve öğretimin amacı 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun öngördüğü temel kültür, bilgi ve beceriyi vermek, Atatürk ilkeleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektirdiği temel askerî bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmaktır.”,
21’inci maddesi, “Askerî liselerde Milli Eğitim Bakanlığı’e bağlı Anadolu liselerine, astsubay hazırlama okullarında ise okulların branş özelliğine göre Anadolu güzel sanatlar, Anadolu meslek veya meslek liselerinin meslek alan / dallarına denk programlar uygulanır. Hazırlanan ders çizelgeleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı söz konusu okulların programlarıyla denklik sağlanacak şekilde onaylanmak üzere Genelkurmay Başkanlığınca Milli Eğitim Bakanlığına gönderilir. Ders çizelgeleri tescil işleminden sonra uygulamaya konulur.”,
22’nci maddesi, “Milli Savunma Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulması halinde denetleme heyetine 1739 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Temel Kanunu’nun 56, 57 ve 58’inci maddeleri hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri de katılabilir.” hükmünü amirdir.
Bahse konu hükümlerden de anlaşılacağı üzere; Türk Silahlı Kuvvetleri orta dereceli okullarında; eğitim ve öğretim programlarımızın hazırlanması, programların denkliğinin sağlanması, onaylanması ve bilimsel denetimi konularında Milli Eğitim Bakanlığı kriterlerine uygun hareket edilmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetleri Orta Dereceli Askerî Okullarının Eğitim ve Öğretim Esasları:
Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları; Türk Silahlı Kuvvetlerinin amacına uygun olarak bir üst askerî öğretim kurumundaki eğitim ve öğretimi takip edebilecek nitelik ve yeterlilikte öğrenci yetiştirir. Orta dereceli askerî okullar; Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim-Öğretim Kurumları, Türk Milli Eğitim sistemi ve Yükseköğretim Sistemi ile paralel bir yapı içerisindedir.
Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okullarında, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu gereği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan ve diğer tüm liselerde ortak derslerde kullanılan ders kitapları okutulmaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okullarında uygulanması planlanan haftalık ders çizelgeleri, Anadolu liselerine denklik sağlayacak şekilde Genelkurmay Başkanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderilmekte ve tescilini müteakip işleme konulmaktadır.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca “2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı TSK Ortaöğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgeleri” onaylanmıştır.
Askerî öğrencilerin fizikî, ruhi ve muhakeme yeteneklerini geliştirmek ve askerlik mesleğine alıştırmak maksadıyla askerî eğitim programları uygulanmaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Öğretim Kurumları (Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Düzey) :
Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Öğretim Kurumları Mevzuatı:
Anayasanın 132’nci maddesi, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumları özel kanunlarının hükümlerine tâbidir.” hükmünü,
Yükseköğretim Kanunu’nun 2’nci maddesi, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir.” hükmünü,
Bu kapsamda; Harp Akademileri Kanunu’nun 2’nci maddesi, “Harp Akademileri bünyesindeki Kuvvet Harp Akademileri ve Enstitülerde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen alanlarda lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim yapılır.” hükmünü amirdir.
Bu okulların sivil olarak adlandırılabilecek olan akademik programlarında, gerek Türkiye (Yükseköğretim Kurulu) gerekse dünya standartlarında (Bologna kriterleri) kredi esaslı olarak öğretim verilirken asker olmanın tabi gereği olarak verilmesi gereken eğitimler ile görülmesi gereken öğretimler bütün dünya ordularında olduğu gibi askerî konular başlığında kanun, yönetmelik ve talimat esaslarına uygun olarak yapılmış müfredat içerisinde verilmektedir.
Söz konusu hükümlerin verdiği yetki çerçevesinde; Harp Akademileri, Harp Okulları, GATA ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Yükseköğretim Kurulu kriterlerine uygun olarak kendi Kanun ve Yönetmelikleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.
Ön Lisans Düzeyinde Eğitim-Öğretimi Yapan Türk Silahlı Kuvvetleri Askerî Okulları:
Türk Silahlı Kuvvetlerinde iki yıl süreyle ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumları aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir:
Kara Kuvvetleri – Kara Kuvvetleri Asb. MYO (2 yıl)
– Bando Asb. MYO (2 yıl)
Deniz Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Asb. MYO (2 yıl)
Hava Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Asb. MYO (2 yıl)
Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Asb. MYO (2 yıl)
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı Sağlık Asb. MYO (2 yıl)
Astsubay Meslek Yüksek Okullarının hedefi; askerlik mesleğinin temel değerlerini özümsemiş, sürekli kendini geliştiren, liderlik özellikleri gelişmiş, askerî sevk ve idare edebilme yeteneği olan, yeterli fizikî yeteneği kazanmış astsubaylar yetiştirmektedir.
Astsubay Meslek Yüksek Okullarının eğitim sistemi ile millî eğitim sistemi paralel bir yapı göstermektedir. Akademik Eğitim ve Öğretim Programı aşağıda sunulmuştur.
Bu kapsamda;
Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu: Kara Kuvvetlerinin temel astsubay kaynağıdır. Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu; işletme yönetimi, elektrik, elektronik haberleşme teknolojisi, mekatronik, otomotiv teknolojisi, inşaat teknolojisi, yapı tesisat teknolojisi ve bilgisayar teknolojisi programlarında iki yıllık ön lisans düzeyinde akademik eğitim veren bir eğitim kurumudur.
Kara Kuvvetleri Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu: Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel bando astsubay kaynağıdır. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu; üflemeli ve vurmalı çalgılar programında iki yıllık ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.
Deniz Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu: Deniz Kuvvetlerinin temel astsubay kaynağıdır. Deniz Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu; deniz ulaştırma ve işletme, elektronik teknolojisi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı, işletme yönetimi, uçak teknolojileri, gemi makineleri işletme ve elektrik alt programlarında iki yıllık ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.
Hava Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu: Hava Kuvvetlerinin temel astsubay kaynağıdır. Hava Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu; uçak teknolojisi (mekanik dalı, aviyonik dalı), elektronik haberleşme teknolojisi, elektrik, hava trafik kontrol, lojistik, güvenlik ve koruma, bilgisayar programcılığı, otomotiv teknolojisi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı ve inşaat teknolojisi programlarında iki yıllık ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.
Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu: Jandarma Genel Komutanlığının temel astsubay kaynağıdır. Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu; Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması programında iki yıllık ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.
Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu: İki yıllık ön lisans düzeyinde; ameliyathane hizmetleri, anestezi, diş protez, elektronörofizyoloji, ilk ve acil yardım, patoloji laboratuvar teknikleri, tıbbi görüntüleme, tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi protez ve ortez programlarında eğitim vermektedir.
Lisans Düzeyinde Eğitim-Öğretimi Yapan Türk Silahlı Kuvvetleri Askerî Okulları:
Türk Silahlı Kuvvetlerinde 4-6 yıl süreyle lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumları aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir:
Kara Kuvvetleri Kara Harp Okulu (4 yıl)
Deniz Kuvvetleri Deniz Harp Okulu (4 yıl)
Hava Kuvvetleri Hava Harp Okulu (4 yıl)
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı – Gülhane Askerî Tıp Fakültesi (6 yıl)
– Hemşirelik Yüksek Okulu (4 yıl)
Harp okullarında uygulanan eğitim ve öğretimin hedefi; 21’inci yüzyılın çağdaş koşullarına uyum sağlayabilecek nitelikte, hukuk bilinci gelişmiş, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, en az bir, mümkün olduğu takdirde iki yabancı dil bilen ve ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitimi almış, asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fiziki yeteneği kazanmış, muvazzaf subay yetiştirmektir.
Dört yıllık eğitim-öğretimlerini tamamlayan Harbiyeliler, subay diplomasının yanında, Yükseköğretim Kurulu ana çatısı altında eğitim veren bütün fakültelerde olduğu gibi kredi esaslı olarak aldıkları derslerin gerektirdiği sivil birer diplomaya da sahip olarak mezun olmaktadırlar.
Harp Okulları Akademik Eğitim ve Öğretim Programları ve Askerî Eğitim Programları aşağıda sunulmuştur.
Bu kapsamda;
Kara Harp Okulu: Türk Kara Kuvvetlerinin ve Jandarma Genel Komutanlığının temel subay kaynağıdır. Kara Harp Okulu; uluslararası ilişkiler, endüstri ve sistem mühendisliği, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, işletme, kamu yönetimi, bilgisayar mühendisliği, harita mühendisliği ve sosyoloji dallarında dört yıllık lisans düzeyinde akademik eğitim veren bir eğitim kurumudur.
Deniz Harp Okulu: Türk Deniz Kuvvetlerinin temel subay kaynağıdır. Deniz Harp Okulu endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, gemi inşa mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve elektrik / elektronik mühendisliği ile uluslararası ilişkiler ve deniz güvenliği dallarında dört yıllık lisans düzeyinde akademik eğitim veren bir eğitim kurumudur.
Hava Harp Okulu: Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okuludur. Hava Harp Okulunda; havacılık ve uzay mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği ve yönetim bilimleri dallarında lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.
Gülhane Askerî Tıp Fakültesi: Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabip ihtiyacını karşılamak maksadıyla, lisans düzeyinde mesleki ve askerî eğitimi içeren müfredat çerçevesinde muvazzaf askerî tabip yetiştiren eğitim kurumudur. Akademik eğitimleri, denk olan tıp fakültelerinin müfredatına uygun olarak oluşturulmaktadır.
Hemşirelik Yüksek Okulu: GATA Komutanlığına bağlı sağlık alanında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu hemşireleri yetiştiren ve lisans düzeyinde dört yıllık eğitim ve öğretim veren bir yüksek öğretim kurumudur.
Lisans Üstü Düzeyde Eğitim-Öğretimi Yapan Türk Silahlı Kuvvetleri Askerî Okulları:
Türk Silahlı Kuvvetleri’de lisansüstü eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumları aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir:
Enstitüler Kara Kuvvetleri Savunma Bilimleri Enstitüsü *
Deniz Kuvvetleri Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü *
Hava Kuvvetleri Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü *
Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü **
GATA Komutanlığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü ***
Harp Akademileri – Kara Harp Akademisi
– Deniz Harp Akademisi
– Hava Harp Akademisi
– Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi
* Enstitüler, ilgili kuvvetin Harp Okulu bünyesinde faaliyet göstermektedir.
** Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde faaliyet göstermektedir.
*** Sağlık Bilimleri Enstitüsü, GATA Komutanlığı bünyesinde faaliyet göstermektedir.
Kuvvet Harp Akademileri: Kara, Deniz ve Hava Harp Akademilerinden oluşmaktadır. Kuvvet Harp Akademileri; lisansüstü düzeyde akademik eğitim ve öğretim yapan, geleceğin Türk Silahlı Kuvvetleri lider kadrosunu, ulusal ve uluslararası güvenlik stratejilerine vakıf, bilimsel karar verme yöntemlerine uygun olarak karşılaştıkları problemleri çözme yeteneğine sahip kurmay subay yetiştiren, müşterek ve birleşik karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim yaptıran, stratejik konularda bilimsel araştırma yapan, Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim hiyerarşisindeki en üst düzey eğitim yapan bir bilim ve ihtisas kuruluşudur.
Kuvvet Harp Akademilerinde; yönetim ana bilim dalı, harekât-istihbarat ana bilim dalı ve harp tarihi, strateji, uluslararası ilişkiler ve genel kültür ana bilim dalı olmak üzere üç ana bilim dalında eğitim öğretim yapılmaktadır. Ders çizelgesi aşağıda sunulmuştur.
Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi: Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olan kurmay subaylara; müşterek ve birleşik karargâh ve birlikler seviyesinde planlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda, askerî bilimler ve sosyal bilimler ana bilim dallarında eğitim verilmektedir. Bu akademinin eğitim süresi beş aydır. Akademik ders çizelgesi aşağıda sunulmuştur.
Enstitüler; öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu ve diğer eğitim kurumlarının etkin olarak karşılayamadığı alanlarda; lisansüstü eğitim ve öğretim, sertifika, kurs, hizmet içi eğitim programlarını vermek, akademik danışmanlık, bilimsel çalışmalar, araştırmalar, uygulamalar ve yayınlar yapmak, teknolojik gelişime ve uzaktan eğitim teknolojisinin yayılmasına bağlı olarak lisansüstü eğitim alanlarında uzaktan eğitim vermek ve bünyesinde açılan kurs, sempozyum ve seminerleri düzenleme ve yönetmeyi amaçlar.
Diğer Eğitim Faaliyetleri:
Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimi: Kuvvet Harp Akademileri bünyesinde yüzbaşı ve binbaşı rütbesindeki subayları, çağın dinamik eğitim yapısı içerisinde askerî, siyasî ve ekonomik konulardaki güncel gelişmeler paralelinde öğrenime tabi tutmak, hizmet içi eğitim seviyelerini yükseltmek ve mesleğe yönelik motivasyonlarını artırmak maksadıyla; Komutanlık ve Karargâh Subaylığı (KOMKARSU) öğrenimi verilmektedir. Eğitim süresi 20 hafta uzaktan, 20 hafta yüz yüze olmak üzere toplam 40 haftadır.
Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Öğrenimi: Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığınca tüm kuvvetler adına yürütülen Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitimi; öncelikle büyük karargâhlarda çalışacak astsubayların eğitim seviyelerini yükselterek karargâhta çalışma niteliklerini geliştirmek, müştereklik kültürü kazandırmak ve mesleki motivasyonlarını artırmak maksadıyla icra edilmektedir. Eğitim süresi 16 hafta uzaktan, 18 hafta yüz yüze olmak üzere toplam 34 haftadır.
Sonuç olarak;
Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de askerî okullar, harp sanatını öğretmek amacıyla kurulmuştur. Tüm modern ordulardakine benzer şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri askerî okullarında da fizikî yeteneği en yüksek seviyede tutmak için temel beden eğitimi ve savaş beden eğitimi dersleri ile bilinen anlamda askerliğin temel konuları olan taarruz, savunma gibi harekât konularını içeren askerî eğitim programı akademik programla birlikte uygulanmaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri Orta Dereceli Askerî Okullarında; eğitim ve öğretim programlarımızın hazırlanması, programların denkliğinin sağlanması, onaylanması ve bilimsel denetimi konularında Milli Eğitim Bakanlığı kriterlerine uygun hareket edilmektedir. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okullarında; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından tescil edilen haftalık ders çizelgesine uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ders kitapları okutulmaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Öğretim Kurumları eğitim ve öğretim programları Yükseköğretim Kurulu’ün ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda aradığı kriterlere uygun olarak hazırlanmakta ve uluslararası alanda geçerliliği olan programlar oluşturulmaktadır.
Eğitim ve Programlar:

Türk Silahlı Kuvvetleri Orta Dereceli Okullar Haftalık Ders Çizelgelerini görmek için tıklayınız.

Türk Silahlı Kuvvetleri Orta Dereceli Okullar Askerî Eğitim Programlarını görmek için tıklayınız.

Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay MYO’lar Akademik Eğitim-Öğretim Programlarını görmek için tıklayınız.

Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay MYO’lar Askerî Eğitim Programlarını görmek için tıklayınız.

Harp Okulları Akademik Eğitim-Öğretim Programlarını görmek için tıklayınız.

Harp Okulları Askerî Eğitim Programlarını görmek için tıklayınız.

GATA Askerî Eğitim Programlarını görmek için tıklayınız.

Kuvvet Harp Akademileri Ders Çizelgesini görmek için tıklayınız.

Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi Akademik Ders Çizelgesini görmek için tıklayınız.Bir cevap bırakın.